_

Szkolenia BHP

Odpowiedzi na pytania

Kto podlega obowiązkowym Szkoleniom BHP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm) pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno być prowadzone jako:

I. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie: Szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego „instruktażem ogólnym”. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ten powinni odbyć: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

2. Szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego „instruktażem stanowiskowym ”, który przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na następujących stanowiskach: pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie, ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

II. Szkolenie okresowe odbywają: osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy należy przeprowadzać Szkolenie BHP?

Zwracamy Państwa uwagę, że szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej raz w roku. Dla osób wymienionych w pkt. 1 i 3-5 szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych co najmniej raz na 6 lat.

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenie okresowe powinni odbyć pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Natomiast dla innych grup pracowników pierwsze szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Zapisz się online

    Wpisz kod: captcha